"You have children."

แปลว่า:คุณมีลูก

September 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

คุณมีลูก


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

คุณมีลูก


https://www.duolingo.com/profile/MetisaPado

คุณมีลูก


https://www.duolingo.com/profile/Ammara400909

ห้อยยเซงเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย