"You have children."

แปลว่า:คุณมีลูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hana787291

คุณมีลูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pae_look
pae_look
  • 10
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2

คุณมีลูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MetisaPado

คุณมีลูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pmWx11

าา

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ammara400909

ห้อยยเซงเลย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย