"She had found my wallet."

แปลว่า:เธอได้พบกระเป๋าเงินของฉัน

September 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

เจอ เหรอ พบ ก็ได้ครับ อันนี้ตอบเจอผิดได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เธอได้เจอกระเป๋าเงินของฉันแล้ว ผมผิดตรงไหน?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.
Get started