"Sheeatsbread."

แปลว่า:เธอกินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/CholCh

เริ่มเบื่อกะระบบแหละ ตอบถูก แปลถูก ระบบบอกผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nuannin

เขียน เธอเป็นหล่อนก็ยังผิด ในดิกชันนารีใช้คำว่าหล่อนแทนคำว่าเธอได้ใช่หรอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LadyyJan

Eat แบบว่ารับประทานอย่างเดียวหรอ ใครคิดระบบวะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย