"What does she hear?"

แปลว่า:เธอได้ยินอะไร

September 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KanathipMu

เขาเค้า?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย