"The child eats a tomato."

แปลว่า:เด็กกินมะเขือเทศ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ura174164

ตอบถูกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thitiworad4

ถูกเเล้ว!

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Thitiworad5

ทำไมมันไม่ผ่าน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย