"The tower"

แปลว่า:หอคอยนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nakarin7

ตึกสูงตึก is not a collecr answer, just ตึกสูง is fine.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kritsadee

ไม่มีคำตอบ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย