"He did not feel that."

แปลว่า:เขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น

September 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakarin7

เขาไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น same. I think you need more range for answer

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย