"Who will come after you?"

แปลว่า:ใครจะมาหลังคุณ

September 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ต้องบอกว่าใครจะมาหลังคุณ


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย