"Theturtleisananimal."

แปลว่า:เต่าเป็นสัตว์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/J.poonyawe

เต่าเป็นสัตว์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jubjibThap

ใช่ไง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JLiO368500

ใช่ค่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย