"Do not forget to call me."

แปลว่า:อย่าลืมโทรมาหาฉัน

September 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WorraMaitKosit

ควรแก้จาก "ไม่ลืมโทรหาฉัน" เป็น "อย่าลืมโทรหาฉัน" หรือ "ห้ามลืมโทรหาฉัน"

September 11, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย