"She will make bread."

แปลว่า:เธอจะทำขนมปัง

September 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

ทำไม make ไม่เติม S


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เธอจะทำขนมปังแก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย