"He is my dad."

แปลว่า:เขาคือพ่อของผม

September 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tu.8zPhLwhdhUCQZ

เขาคือพ่อฉัน,เขาคือพ่อของฉัน เป็นคำตอบที่ถูกนะคะ เป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้ทุกเพศ ถ้าเจาะจงใช้คำว่า “ผม” จะใช้แค่ในเพศชายอย่างเดียว ปรับปรุงด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/rainbowwan2

เห็นด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย