"They will not touch you."

แปลว่า:พวกเขาจะไม่แตะคุณ

September 12, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/cnpnine

Touch = แตะ หรือ สัมผัส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย