"They will not touch you."

แปลว่า:พวกเขาจะไม่แตะคุณ

September 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน