Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do I have to pay any tax?"

Dịch:Tôi có phải trả khoản thuế nào không?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi có phải thanh toán khoản thuế nào không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Mình cũng ghi "Tôi có phải thanh toán khoản thuế nào không" và mình cho rằng trong ngữ cảnh trên thì dùng "thanh toán" hay hơn nhiều so với "trả"

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LHuyTun1

"Tôi phải trả khoản thuế nào không" cũng được mà

3 tháng trước