"What is the new speed?"

แปลว่า:ความเร็วใหม่คืออะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 14
  • 10
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3
  • 524

คำตอบภาษาไทยไม่เป็นธรรมชาติ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย