"I live in Germany."

แปลว่า:ฉันอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน

September 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

ทำไมต้องเยอรมัน ...หลายข้อละ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

Live in คือ อยู่ใน ไม่ใช่อยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย