"I believe you."

แปลว่า:ฉันเชื่อคุณ

September 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เฉลยผิด you แปลว่าคุณ ไม่ใช่พวกเธอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย