"Our hat is big."

แปลว่า:หมวกของพวกเราใหญ่

September 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

หมวกของพวกเราใบใหญ่


https://www.duolingo.com/profile/ThinnawatL

หมวกของพวกเรานี้ใหญ่


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ทำไมไม่ใช้ large


https://www.duolingo.com/profile/YungyingZu

หมวกของพวกเราใบใหญ่ น่าจะถูกต้องกว่านะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย