"Our hat is big."

แปลว่า:หมวกของพวกเราใหญ่

September 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

หมวกของพวกเราใบใหญ่


https://www.duolingo.com/profile/ThinnawatL

หมวกของพวกเรานี้ใหญ่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย