"She is not sad."

แปลว่า:เธอไม่ได้เศร้า

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

เธอไม่เศร้า เฉลยผิด แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย