"I like to drink hot milk."

แปลว่า:ฉันชอบดื่มนมร้อน

September 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ผมชอบดื่มนมร้อน แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

Should use this word ผมชอบดื่มนมร้อน


https://www.duolingo.com/profile/HyomixxlHa

ตอบถูกนะคะ แต่แอปให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย