"Sometimes he plays with us."

แปลว่า:บางครั้งเขาเล่นกับพวกเรา

September 14, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย