"Hesayswhat?"

แปลว่า:เขาพูดอะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Apple383985

ที่ถูกต้องเป็น What is he say? ไม่ใช่เหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/my........

แต่จริงๆ เราก็สามารถใช้ประโยคนี้ในการโต้ตอบและเขียนได้น่ะ.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย