"My children sleep."

แปลว่า:พวกลูกๆของฉันนอน

September 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Daruthee

My child = ลูกของฉัน My children = พวกลูกๆของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Numalee3

รู้แต่ออกเสียงไม่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

พวกลูกๆ กับลูก ดูจากตรงไหนว่าแปลแล้วจะต้องใช้คำว่าอะไร


https://www.duolingo.com/profile/WinU-tain

Child = 1 คน Children = มากกว่า 1 คน


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

ลูกของฉัน ไม่ใช่หรอค่ะ ... แล้วถ้าแปลว่าพวกลูกๆ มันดูยังไงค่ะ ว่าแปลว่าพวกลูกๆ


https://www.duolingo.com/profile/BIG298036

ตามหลักภาษาไทย ต้องเว้นวรรคก่อนและหลังเครื่องหมาย "ๆ" ครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย