Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"From the start"

แปลว่า:ตั้งแต่การเริ่มต้น

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

จากจุดเริ่มต้น หน้าจะได้นะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา