"I read, but not during dinner."

แปลว่า:ฉันอ่าน แต่ไม่ใช่ระหว่างที่กินข้าวเย็น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Safe8775

ไร้ซึ่งความถูกต้อง และยุติธรรมในการตอบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

เริ่มเบื่อ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย