"Chúng tôi đã quyết định ăn."

Dịch:We had decided to eat.

9/19/2017, 4:41:16 AM

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao we have decided to eat sai ? hành động ăn này không xác định thời gian trong quá khứ mà ?

10/18/2017, 2:45:24 AM

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Đồng cảm với bạn này. Why?

1/9/2018, 11:26:27 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.