"I will remember this day."

แปลว่า:ฉันจะจำวันนี้

September 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sulbee2

ตอบถูกทามไม่บอกผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย