"You work hard."

แปลว่า:คุณทำงานหนัก

September 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hFFb7

คุณทำงานหนัก ตอบถูกแต่ให้ผิด คืออะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย