"We currently do not have water."

แปลว่า:ปัจจุบัน พวกเราไม่มีน้ำ

September 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PhanMills

คือแปลแล้วไม่ถูก งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย