"Wecurrentlydonothavewater."

แปลว่า:ปัจจุบัน พวกเราไม่มีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhanMills

คือแปลแล้วไม่ถูก งง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย