"You eat a fish sandwich."

แปลว่า:คุณกินแซนด์วิชปลาอันหนึ่ง

September 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tayo297850

แปลเป็นภาษาไทยพูดให้หน่อย


https://www.duolingo.com/profile/BWpc10

งงคับก็ตอบถูกนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน