"My brother drinks water."

แปลว่า:พี่ชายของฉันดื่มน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

ฉันตอบถูกแล้วค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/InkawatSun

น้องชายของฉันดื่มน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

น่าจะใช้ older brother

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

น่าจะใช้ older brother

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย