"We eat his food."

แปลว่า:พวกเรากินอาหารของเขา

September 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nidtaya

ตัวเลือกตอบว่า เรากินข้าวของเขาwe eat his rice


https://www.duolingo.com/profile/WorapongTi

เราทานอาหารของเขา


https://www.duolingo.com/profile/Pond954103

เราทานอาหารของเขา


https://www.duolingo.com/profile/SuperThai

เรากินอาหารของเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย