"They work for decades."

แปลว่า:พวกเขาทำงานมาเป็นทศวรรษ

September 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Numalee3

ออกเสียงไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย