"We will have decided to walk."

แปลว่า:พวกเราจะได้ตัดสินใจที่จะเดินแล้ว

September 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ประโยคภาษาไทยเลื้อยมากค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย