1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Họ đang nhắm vào tôi."

"Họ đang nhắm vào tôi."

Translation:They are aiming at me.

September 30, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Tng655656

Đọc là "nhằm " nhưng đáp án lại là "nhắm " !

September 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vngdhuyen

đâu có, người ta đọc đúng mà..

December 16, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.