"They are saying my name."

แปลว่า:พวกเขากำลังพูดชื่อของฉันอยู่

September 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nizar187684

"They" หมายถึง "พวกเขา" (บุรุษที่สาม ไม่ใช่ "พวกเธอ" (บุรุษที่สอง)


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย