"Theyaresayingmyname."

แปลว่า:พวกเขากำลังพูดชื่อของฉันอยู่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nizar187684

"They" หมายถึง "พวกเขา" (บุรุษที่สาม ไม่ใช่ "พวกเธอ" (บุรุษที่สอง)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย