"See you soon!"

แปลว่า:แล้วเจอกันเร็วๆนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Iris556383

เจอกันเร็วๆ นี้ น่าจะเพิ่มเป็นคำตอบด้วยนะ. ความหมายไม่ต่างกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย