"The instrument"

แปลว่า:อุปกรณ์

October 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chanya957089

พิมพ์เหมือนกันหลายรอบแต่ก็ผิด ตกภาษาไทยหรือป่าวคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย