"Theinstrument"

แปลว่า:อุปกรณ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chanya957089

พิมพ์เหมือนกันหลายรอบแต่ก็ผิด ตกภาษาไทยหรือป่าวคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย