"My wife is writing a book."

แปลว่า:ภรรยาของผมกำลังเขียนหนังสือหนึ่งเล่มอยู่

October 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SirikanPoo

ภรรยาของฉันกำลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ก็ต้องถูกนะคะ จะผมหรือฉันก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

จะใช้ว่าผม,ของฉันถูกทั้ง2แบบในภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

ข้าตอบว่า เมียของฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ มันเฉลยว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/MooPee3

บ้าบอออมากใช้ฉันก้อผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย