"My hat is there."

แปลว่า:หมวกของฉันอยู่ที่นั่น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mynameisbo17

หมสกของฉันอยู่ที่นั้น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mynameisbo17

ไม่เข้าใจ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ขอนี้ตอบไง?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

หมวกของฉันอยู่ที่นั่น

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย