"My mouth is red."

แปลว่า:ปากของเธอสีแดง

October 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/FongFOAM

ต้องเป็น "ปากของฉันสีแดง"


https://www.duolingo.com/profile/pDjV17

ปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ปากของฉันสีแดง


https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

Her mouth is red.


https://www.duolingo.com/profile/iFaung

There is a mistake in this topic.


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

แก้ด่วนครับ


https://www.duolingo.com/profile/PakawatKra

ตกลงปากเมิงหรือปากกุแดง สงใสมีต่อย


https://www.duolingo.com/profile/DilokritTh2

มั่ว!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย