"My mouth is red."

แปลว่า:ปากของเธอสีแดง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/FongFOAM

ต้องเป็น "ปากของฉันสีแดง"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ToonTasana

ใช่ ๆ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 13
  • 11
  • 5
  • 200

ปากของฉันสีแดง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย