"I announce her book."

แปลว่า:ฉันโฆษณาหนังสือของเธอ

October 7, 2017

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย