"The month of July"

แปลว่า:เดือนกรกฎาคม

October 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/YingAonApo

ตอบถูกกบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/Srocha9

บางครั้งแอบเริ่มห่วย ตอบถูกแล้ว บอกว่าคำตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/Min830839

ตอบถูกแล้วแต่บอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย