"Our trip is in March."

แปลว่า:การเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนมีนาคม

October 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ทำไมไม่ใช้our trip are in March ในเมื่อ our แปลว่าของเราเป็นพหูพจน์


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ถึงแม้ possessive adjective จะเป็นพหูพจน์ (our) แต่คำนาม (trip) เป็นเอกพจน์ ฉะนั้นเขาแปลถูกต้องแล้วว่า Our trip is in March.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย