Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mười hai tiếng tiếp theo"

Dịch:The next twelve hours

10 tháng trước

0 Nhận xét