"My color is pink."

แปลว่า:สีของฉันเป็นสีชมพู

October 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/khowfang1

ตอบว่า สีชมพูเป็นของฉัน ก็ผิด งุยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย