Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They will present this book."

แปลว่า:พวกเขาจะนำเสนอหนังสือเล่มนี้

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhanMills

ตอบถูกแล้วนะค่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

ตอบถูกทุกคำแต่ผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา